එන්නත් ශ්‍රේණියේ සෝඩියම් හයුලූරොනේට්

  • Injection grade sodium hyaluronate

    එන්නත් ශ්‍රේණියේ සෝඩියම් හයුලූරොනේට්

    සෝඩියම් හයුලුරෝනේට් යනු මානව අන්තර් සෛලීය ද්‍රව්‍ය, වීදුරු ශරීරය, සහ සයිනෝවියල් තරලය වැනි සම්බන්ධක පටක වල ප්‍රධාන අංගයක් වන අතර ජලය රඳවා තබා ගැනීම, බාහිර සෛල අවකාශය පවත්වා ගැනීම, ඔස්මොටික් පීඩනය නියාමනය කිරීම, ලිහිසි කිරීම සහ සෛල අලුත්වැඩියාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ලක්ෂණ ඇත.