කැටානික් සෝඩියම් හයුලුරොනේට්

  • Cationic sodium Hyaluronate

    කැටානික් සෝඩියම් හයුලුරොනේට්

    HA PLUS හි වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ගුණාංගය වන්නේ එහි අද්විතීය තෙතමනය රඳවා ගැනීමේ බලපෑමයි.කාබොක්සිල් වැනි එහි අයන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් නිසා, මෙම අණුව සාමාන්‍යයෙන් සෘණ ආරෝපණ දරයි, සාමාන්‍යයෙන් මිනිස් හිසකෙස් සහ සම මතුපිට ද සෘණ ආරෝපණය වේ.